SUPPORT
Nieuw bij Soui? Bekijk de introductievideo

Copyrights

© Niets uit van deze website mag worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt d.m.v. elektronische verspreiding, druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Soui BV, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. 

® Bovendien is het Auteursrecht van toepassing op het Format Soui. Het gedachtengoed van het Format Soui is vastgelegd in de Handleidingen en functioneren van de Applicatie van Soui. Soui heeft een aantal Kenmerken die uniek zijn voor het Format Soui. Deze Kenmerken zijn gedocumenteerd in een depot van het BBIE. Het intellectueel eigendom van het Format Soui is vastgelegd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, BBIE/OBPI/BOIP, Bordewijklaan 15, NL-2591 XR Den Haag/La Haye/TheHague onder nummer 053629 (Nederlandse) en nummer 053630 (Engels).

 

© No part of this website may be copied or published by means of electronic distribution, printing, photocopying, microfilm or any other means whatsoever, without the prior written permission of Soui BV, nor may it be used for any other purpose than that for which it was produced without such permission.

® Besides, copyrights are applicable on Soui as a Format. The principles of the Soui Format is described in the Manuals and the functioning of the Application of Soui. Soui has a number of Characteristics which are unique for the Soui Format. These Characteristics are described and filed in a depot of the Benelux Office for Intellectual Property, BBIE/OBPI/BOIP, Bordewijklaan 15, NL-2591 XR Den Haag/La Haye/TheHague with number 053629 (Dutch) and number 053630 (English).